Regulamin hotelu

Regulamin Hotelu dla psów

Rezerwując miejsce dla psa w hotelu Doggie Studio, Klient akceptuję niniejsze warunki regulaminu.

1. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu pobytu psa w hotelu, Klient powinien poinformować hotel o zaistniałej sytuacji minimum 7 dni roboczych.

2. Przed pozostawieniem psa w hotelu, Klient powinien udzielić prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.

3. Przyjmowane są wyłącznie psy zdrowe, odrobaczone i z aktualnym szczepieniem na wściekliznę. Zostawiając psa w hotelu Klient powinien posiadać do wglądu książeczkę zdrowia zwierzęcia.

4. Płatność za pobyt w hotelu Doggie Studio przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do hotelu

5. Doba hotelowa rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o tej samej porze następnego dnia.

6. Właściciel może odebrać swojego psa przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu.

7. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa w hotelu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

8. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

9. Wszelkie przedmioty, szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

10. Hotel nie przyjmuje psów ras dużych, ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi. Nie przyjmuje również młodych szczeniąt oraz suk podczas cieczki.

11. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.

12. Dla uniknięcia problemów zdrowotnych, psy są żywione karmą dostarczoną przez Właściciela, którą spożywają na co dzień.

13. Psy przyjmowane są do hotelu z własną obrożą, smyczą oraz dowolnym zabezpieczeniem przed pchłami i kleszczami. Mogą posiadać ulubione zabawki, legowisko czy smakołyki. Zapach domu sprawi, że psu będzie raźniej w czasie rozłąki z Właścicielem.

14. Pozostawiając psa w hotelu Doggie Studio, Klient ma obowiązek podpisać umowę,
w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.

15. Jeśli pies wymaga podawania leków, dodatkowo opiekun podpisuje oświadczenie,
w którym zawarte są informacje o częstotliwości i ilości podawanych leków.

16. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia
i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 7 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy
o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

17. Klienci, którzy bez wcześniejszego poinformowania nie przywieźli psa zgodnie z dokonaną rezerwacją, przy kolejnych rezerwacjach są zobowiązani dokonać całkowitej płatności za kolejny termin. Dopiero dokonanie tej płatności jest potwierdzeniem złożonej rezerwacji.

18.Pobyt psa w naszym hotelu jest jednoznaczną zgodą na publikację jego wizerunku
w naszych galeriach.

19. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami hotelarskimi dla psów w hotelu Doggie Studio.

20. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aby współpraca między Klientem a hotelem Doggie Studio układała się pomyślnie, prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad